Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Het Zicht is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 56285507. Het Zicht is gevestigd op De Groenkampen 16, 9414 AN te Hooghalen.

1. Algemeen
Lid 1
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Het Zicht gesloten overeenkomsten, totstandkoming daarvan en op alle door Het Zicht uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen.

Lid 2
Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt op aanvraag door Het Zicht gratis verstrekt.

Lid 3
Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Het Zicht een overeenkomst aangaat of mee in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

Lid 4
Klant: degene die deelneemt aan een begeleiding,(werknemers) coaching-, counselingtraject of workshop/training.

Lid 5
Opdracht: iedere opdracht aan Het Zicht van opdrachtgever in welke vorm dan ook.

Lid 6
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Het Zicht en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarin of aanvulling op, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en achteraf bezien, alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst.

Lid 7
Diensten: Alle door Het Zicht aan de opdrachtgever geleverde producten, diensten en andere vormen van begeleiding dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.

2. Toepassing
Lid 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Het Zicht diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Lid 2
Niet alleen Het Zicht, maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van opdracht voor de klant zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

Lid 3
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

Lid 4
Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Het Zicht uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3. Acceptatie
Lid 1
Door ondertekening verklaart opdrachtgever dat de klant in goede mentale en fysieke gezondheid verkeert. Wanneer dit niet zo is, wordt dit door de opdrachtgever schriftelijk aangegeven.

4. Offertes
Lid 1
De door Het Zicht opgestelde offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Het Zicht is slechts aan de offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

Lid 2
De prijzen in de genoemde offertes zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen alle heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de diensten ten laste van de opdrachtgever.

Lid 3
Elke verandering van de factoren die op de prijzen en tarieven van Het Zicht van invloed zijn, waaronder prijzen van derden, valutakoersen, verzekeringstarieven en overige heffingen of belastingen, kan doorberekend worden aan de opdrachtgever.

Lid 4
Offertes zijn gebaseerd op de bij Het Zicht beschikbare informatie.

Lid 5
Op en vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de wederpartij.

Lid 6
Facturering van opdrachten vanuit organisatie geschiedt bij aanvang van een traject. Dit staat als zodanig in de offerte beschreven. Facturering van particuliere trajecten geschiedt na afronding, tenzij anders overeengekomen.

5. Uitvoering van overeenkomsten
Lid 1
De gesloten overeenkomsten tussen Het Zicht en opdrachtgever leiden voor Het Zicht tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting. Het Zicht is gehouden om haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen verlangd kan worden.

Lid 2
De klant zal eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken en zich inzetten. De klant neemt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de coach en de klant gezamenlijk doorbrengen als daarna, op zich voor het boeken van resultaat. Verder zal de klant naar de sessies komen op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en zich houden aan de eventuele afspraken die tijdens de sessies worden gemaakt.

Lid 3
Mocht Het Zicht tijdens het coaching- of counselingtraject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van de counselor vallen, dan zal de counselor de klant daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is.

Lid 4
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Het Zicht het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.

Lid 5
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Het Zicht aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Het Zicht worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Het Zicht zijn verstrekt, heeft Het Zicht het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Lid 6
Het Zicht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Het Zicht is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn.
6. Contractduur en opzegging
Lid 1
Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Lid 2
Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen. In geval dat restitutie van vooruitbetaalde bedragen niet mogelijk is, is dit schriftelijk overeengekomen.

7. Wijziging van de overeenkomst
Lid 1
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen en ondertekenen.

Lid 2
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Het Zicht zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Lid 3
Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Het Zicht de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Lid 4
Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Het Zicht daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

8. Geheimhouding
Lid 1
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Lid 2
Informatie met betrekking tot de klant wordt ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht, alleen aan derden verstrekt nadat de klant kennis genomen heeft van die informatie en schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verstrekking van die informatie, tenzij anders bepaald door de Nederlandse wetgeving. Derhalve zal Het Zicht niet kunnen worden aangesproken als hij onwettige zaken aan de sponsor van de klant of aan de wettelijke autoriteiten meldt.

Lid 3
Aan de opdracht zal door Het Zicht niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

9. Intellectuele eigendom
Lid 1
Voor zover auteurs, merk-, modellen,- handelsnaam, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Het Zicht ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Het Zicht houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

Lid 2
Het Zicht behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Lid 3
Om de kans op werk voor cliënten te vergroten, kan Het Zicht CV`s van deze cliënten plaatsen op de site van Het Zicht. Deze CV`s worden echter alleen geplaatst zonder NAW gegevens en enkel met schriftelijke toestemming van de cliënt. Met deze toestemming geeft cliënt goedkeuring de CV, zonder NAW gegevens op social media te plaatsen.
10. Betaling en verzuim
Lid 1
Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Het Zicht aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

Lid 2
Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is Het Zicht gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat hij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

Lid 3
In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.

Lid 4
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Het Zicht en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Het Zicht onmiddellijk opeisbaar zijn.

Lid 5
Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Lid 6
Als van Het Zicht meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan Het Zicht voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

11. Incassokosten
Ingeval Het Zicht om moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureau, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

12. Aansprakelijkheid
Lid 1
Behoudens bepalingen van dwingend recht, inzake o.a. (producten) aansprakelijkheid is Het Zicht niet gehouden tot enige vergoeding van de schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen zowel wederpartij als bij derden. Het Zicht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor daden waarbij schade aan anderen of de klant zelf wordt aangericht. Hierbij verklaart de klant alle verantwoordelijkheid van bovenstaande of soortgelijke acties op zich te zullen nemen.

Lid 2
De aansprakelijkheid van Het Zicht is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Lid 3
In afwijking van wat in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Het Zicht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Het Zicht aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Het Zicht afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat Het Zicht in verband met die verzekering draagt.

Lid 4
Elke aansprakelijkheid van Het Zicht voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

13. Annulering/beëindiging van de overeenkomst
Lid 1
Het Zicht heeft het recht om zonder opgave van reden het coaching of counselingtraject, workshop of training te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen klant te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Het Zicht betaalde bedrag met aftrek van de tot de beëindiging wel geleverde prestaties.

Lid 2
De opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht voor het coaching of counselingtraject, de workshop of training te annuleren per aangetekend verzonden brief (zie 3 en 4), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat restitutie van het bedrag niet mogelijk is.
Lid 3
Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 8 weken voor aanvang van het coaching- of counselingtraject, de workshop of training, kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van het traject, de workshop of training te voldoen.

Lid 4
Bij annulering binnen 8 weken tot en met 4 weken voor aanvang van het coaching- of counselingtraject, de workshop of training is Het Zicht gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen 4 weken het volledige bedrag.

Lid 5
Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen klant na aanvang van het coaching- of counselingtraject, de workshop of training de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

Lid 6
Een particulier/individueel begeleiding-, coaching- of counselingsgesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur, is Het gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Verzuimde afspraken worden volledig in rekening gebracht.

Lid 7
Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

14. Persoonsgegevens
Door het aangaan van een overeenkomst met Het Zicht wordt aan deze toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Het Zicht uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

15. Geschillenbeslechting
Lid 1
Op iedere overeenkomst tussen Het Zicht en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Lid 2
Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Het Zicht gevestigd is.

16. Wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden kunnen door enkele mededelingen zijdens Het Zicht aan opdrachtgever worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na mededeling gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe overeenkomsten alsook op alle nog lopende overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag der mededeling.